Alma Mediapartnersin palveluiden käyttö- ja sopimusehdot - Urakkamaailma.fi

1. Yleistä

Tervetuloa Alma Media -konserniin kuuluvan Alma Mediapartners Oy:n (y-tunnus 2307556-6) ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä "Palveluntarjoaja") palveluihin (sisältäen mm. internet-sivuilla ja eri laitteille tehdyissä sovelluksissa luettavissa, katseltavissa ja käytettävissä olevat markkinapaikat, tietokannat, uutis-, hyöty- ja ajanvietesisällöt, uutiskirjeet sekä erilaisten asumiseen, liikkumiseen, matkailuun ja vapaa-ajan viettoon liittyvien tuotteiden ja palveluiden kilpailutuksiin ja hinnoitteluun liittyvät verkkopalvelut, jäljempänä kukin näistä "Palvelu"). Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttö- ja sopimusehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"), joihin Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä.

Mikäli Käyttäjä hankkii tai vuokraa Palvelun avulla löytämänsä Kohteen, näitä Käyttöehtoja ei sovelleta Kohteen Tarjoajan ja Käyttäjän välillä, vaan Kohteen Tarjoajan ja Käyttäjän väliset sopimusehdot määräytyvät Kohteen Tarjoajan ja Käyttäjän erikseen sopimien ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Kohteen Tarjoajan Käyttäjälle tarjoamista tuotteista ja palveluista tai muistakaan Kohteen Tarjoajan ja Käyttäjän välisistä asioista.

Käyttäjä voi käyttää Palvelua joko kirjautumatta tai kirjautuneena. Käyttäjä voi olla joko yritysasiakas tai kuluttaja-asiakas. Yritysasiakas viittaa yritykseen tai yhteisöön, jolla on joko erillisen kirjallisen sopimuksen tai verkkopalvelutilauksen nojalla oikeus käyttää Palvelua kysyntä- ja tarjontatiedon välittämiseen ja markkinointiin. Ko. yrityksen kaupparekisteriin rekisteröidyn toimialan tulee kattaa Palvelun avulla toteutettu toiminta.

Palvelun osat voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja, kuten tilausehtoja. Palveluiden kulloisetkin ominaisuudet ja valinnaiset lisäpalvelut on kuvattu kussakin Palvelussa. Mikäli Käyttäjä voi tilata Palveluntarjoajan sovelluksia sovelluskaupoista, sovelletaan tilaukseen lisäksi kyseisen sovelluskaupan ehtoja. Palvelut ovat käytettävissä yleisimpien käyttöjärjestelmien ja selainten uusimmilla versioilla.

2. Määritelmät

Aineistolla tarkoitetaan Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten ilmoituksia, artikkeleita, kuvia, mainoksia, myyntiesitteitä, piirroksia, videoita, paikkatietoja, yhteystietoja, arvosteluja, hinta- tai tilastotietoja, Kohteen tai tarjouspyynnön tietoja jne. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan, Käyttäjän tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa.

Kohteella tarkoitetaan sitä myytävää, vuokrattavaa tai lainattavaa kiinteistöä, huoneistoa, muuta majoitustilaa, autoa, remonttia, ohjelmapalvelua tai muuta tuotetta tai palvelua, jonka markkinapaikkana Palvelu toimii, ja josta Kohdetta tarjoava Käyttäjä antaa tarjontatietoa Palvelussa tai josta Palvelu tarjoaa hinta- tai muuta tilastotietoa.

Kohteen Tarjoajalla tarkoitetaan Palvelua käyttävää yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka on hyväksytty Palveluun Kohteen Tarjoajaksi ja joka markkinoi ja myy myytäviä ja/tai vuokrattavia Kohteitaan Palvelun avulla Käyttäjille. Käyttäjiä koskevat velvoitteet koskevat aina myös Kohteen Tarjoajia.

Käyttäjällä tarkoitetaan yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka käyttää Palvelua Kohteita etsiäkseen tai tarjotakseen.

3. Ehtojen soveltaminen

Palvelun käyttö on osoitus siitä, että Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Käyttäjän osalta Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus astuu voimaan, kun Käyttäjä Palvelua käyttämällä hyväksyy nämä Käyttöehdot. Rekisteröitymistä edellyttävien osioiden osalta sopimus astuu Käyttäjän osalta voimaan, kun Käyttäjä on täyttänyt rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot, ja siten rekisteröitynyt, ja Palveluntarjoajan osalta, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt Käyttäjän rekisteröitymisen. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä rekisteröitymistä hakevalle käyttöoikeutta Palveluun, ei Käyttäjä saa käyttää rekisteröitymistä edellyttäviä osia Palvelusta.

Jollei muuta ole sovittu, käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toiselle. Antaessaan organisaatiokohtaisen käyttöoikeuden Palveluntarjoaja voi sallia Palvelun käytön IP-osoitetunnistautumisen perusteella, jolloin Palvelun käyttäminen vaatii lisäksi organisaatiokohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan tai Palveluun kirjautumisen ko. organisaation oman intranetin kautta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnusta, salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä

Käyttäjän Palvelussa olevien kohdetietojen välittämisestä kolmannelle osapuolelle ja näkyvyyden tarjoamisesta Palvelussa Palveluntarjoaja on oikeutettu perimään Käyttäjältä erillisen hinnaston mukaiset veloitukset. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Mikäli Käyttäjä on siirtymässä Palvelun maksullisiin osiin, tulee se Palvelussa selkeästi näkyviin.

Maksullisten palvelujen osalta Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus astuu kuluttaja-asiakkaan osalta voimaan, kun Palveluntarjoaja on lähettänyt hänelle tämän tilausta koskevan tilausvahvistuksen ja yritysasiakkaan osalta tämän tehtyä Palvelussa tilauksen tai toimeksiannon. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä maksullisen Palvelun tilausta. Palveluntarjoajaa sitova tilaus syntyy, kun kuluttaja-asiakkaan maksutapahtuma on hyväksytty. Edellytyksenä sopimuksen voimaantulolle voi olla Käyttöehtojen nimenomainen hyväksyntä Palvelussa.


Palvelu on suunnattu ensisijaisesti Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Lisäksi maksullisten Palveluiden käyttö on sallittua näiden Käyttöehtojen perusteella Pohjoismaista ja Euroopan Unioniin kuuluvista maista. Maksullisen Palvelun käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä.

Palvelussa annettua informaatiota ei voida pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

4. Käyttöoikeuden rajoitukset

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältämää Aineistoa. Käyttäjällä on oikeus tehdä yksi kopio Aineistosta Palvelun käyttöä varten. Käyttäjä voi käyttää Aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiinsa yksityiskäytössä. Erillisen sopimuksen tai verkkopalvelutilauksen tehnyt Käyttäjä saa kuitenkin käyttää Aineistoa myös muuhun kuin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa siltä osin kuin se on hänelle annetun toimeksiannon hoitamiseksi tarpeen.

Edellä mainittu huomioiden, Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata Palvelun sisältämiä Aineistoja sekä tulostaa niitä vain Käyttäjän omaa käyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus Aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:

1) Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa;


2) Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset;


3) Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Palvelussa ilmeneviä tuote- tai palvelukohtaisia lisäehtoja;

4) Kohteen Tarjoajalla ei ole oikeutta luovuttaa Palvelun kautta saamiaan tarjouspyyntöjä kenellekään kolmannelle osapuolelle;

5) Kohteen Tarjoajalla on oikeus näiden Käyttöehtojen voimassaoloaikana käyttää itseään koskevia Käyttäjien laatimia arvosteluja omassa toiminnassaan edellyttäen edellä mainitun lisäksi, että Palveluntarjoajan Palvelu on mainittu arvostelun lähteenä ja että arvostelussa on linkki Palveluun. Arvostelujen hyödyntäminen voi olla maksullista.

6) Käyttäjän on käyttöoikeuden päättyessä lopetettava Palvelun, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, siihen liittyvien Aineistojen ja materiaalien käyttö kokonaisuudessaan (pois lukien tilanteet, joissa laki edellyttää Aineiston ja materiaalin säilytystä).

Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään muita kuin Käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

5. Rekisteröityminen ja tietosuoja

Joidenkin Palveluiden tai niiden osien käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Ainoastaan olemassa olevalla juridisella tai luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä maksullisiin Palveluihin on vähintään 15 vuoden ikä. 15-17-vuotiailta sekä muutoin vajaavaltaiselta edellytetään Palvelun maksullisten osioiden käyttämiseen huoltajan tai edunvalvojan ennakkosuostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

Rekisteröityessään Palveluun tai jättäessään toimeksiannon, Käyttäjän on annettava kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä rekisteröinnin loppuun saattaminen edellyttää joissain Palveluissa Käyttäjän sähköpostiin lähetettävän vahvistusviestin käsittelyä. Palveluntarjoajalla on oikeus syytä ilmoittamatta päättää, hyväksyykö se rekisteröitymisen vai ei. Käyttäjäoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa edelleen.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli Käyttäjän tiedoissa tapahtuu muutoksia, on Käyttäjän ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä Palveluntarjoajalle.

Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin. Henkilöllä voi kuitenkin olla eri käyttäjätilit työntekijä- ja kuluttajaroolissa. Mikäli Käyttäjä haluaa luoda useamman kuin yhden käyttäjätilin, tulee siihen saada Palveluntarjoajan erillinen kirjallinen lupa. Käyttäjätili on henkilökohtainen ja Kohteen Tarjoajien tapauksessa toimipaikka- tai ketjukohtainen. Käyttäjä ei saa liittää tiliinsä muiden henkilöiden sähköpostiosoitteita, eikä esiintyä toisena henkilönä.

Käyttäjä luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä muut mahdollisesti tarvittavat tunnukset, jotka ovat henkilökohtaisia ja Kohteen Tarjoajan tapauksessa toimipaikka- tai ketjukohtaisia ja jotka Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille. Käyttäjän tunnuksilla tehdyt toimenpiteet sitovat tunnuksen omistajaa.

Käyttäjällä on oikeus saada kadotettujen ja/tai kolmannen osapuolen tietoon joutuneiden tunnusten ja/tai salasanojen tilalle uudet. Muutoinkin Käyttäjällä on oikeus pyytää Palveluntarjoajaa vaihtamaan salasana ja/tai tunnus. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa salasanan ja/tai tunnuksen vaihtamisesta kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset hinnat ja maksut.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Palveluntarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin.

Palvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Palveluntarjoaja käsittelee evästeitä ja Käyttäjän henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen, Alman Media Oyj-konsernin tietosuojakuvauksen (saatavilla osoitteesta www.almamedia.fi/tietosuoja) sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Palveluntarjoajan rooli

Palveluntarjoaja tarjoaa Palveluina markkinointi-, vuokraus-, kilpailutus- ja/tai myyntipalvelun Kohteen Tarjoajille ja kauppapaikan Käyttäjille, jossa Käyttäjät voivat Palvelun luonteesta riippuen joko tehdä tarjouspyyntöjä, verrata, varata, ostaa, vuokrata tai lainata Kohteita, tai joihin Kohteen Tarjoajat voivat jättää tarjouksia ja myynti-, vuokra- ym. ilmoituksia.

Palveluntarjoaja toimii tarjouspyyntöjen, tarjousten ja ilmoitusten välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen, Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksianto- tai kauppasopimukseen, eikä ole vastuussa siitä, onko Käyttäjillä oikeus tehdä sitoumuksia keskenään Palvelussa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Kohteen Tarjoajan Käyttäjälle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. Mikäli jo sovittu toimeksianto ei toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, Palvelun Tarjoajalla ei ole velvollisuutta etsiä korvaavaa sopimuskumppania, korvaavaa tuotetta tai palvelua tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa muutoinkaan Kohteen Tarjoajan ja Käyttäjän välisistä asioista.

Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen, kohteiden ja töiden laatua tai laillisuutta, eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Käyttäjä maksaa Kohteen Tarjoajalle toimeksiannon asianmukaisesti.

Joissakin Palveluissa Käyttäjä voi lähettää Palvelun käyttötarkoituksen mukaisia kysymyksiä Palvelussa oleville muille Käyttäjille. Käyttäjien vastaukset tulee ottaa yleisinä ohjeina eikä Palveluntarjoajaa tai Palvelussa olevia muita Käyttäjiä voi pitää vastuullisena mahdollisista vahingoista, joita neuvojen tai ohjeiden käyttämisestä seuraa.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä tai ajantasaisuudesta. Kohteen Tarjoaja vastaa itse Kohteelle antamastaan takuusta. Kohteen Tarjoaja ei ota kantaa Käyttäjän ja Palveluntarjoajien välille mahdollisesti syntyvistä erimielisyyksistä eikä Palveluntarjoaja ota kantaa Käyttäjän ja Kohteen Tarjoajan välille mahdollisesti syntyvistä erimielisyyksistä. Mahdollisissa riitatilanteissa Palveluntarjoaja toimittaa tietoja Palvelusta poistetusta Aineistosta (kuten kopio vanhasta myynti-ilmoituksesta) vain Aineiston toimittaneelle Käyttäjälle. Viranomaisen perustellusta pyynnöstä Aineisto voidaan toimittaa myös kolmansille osapuolille.

7. Maksulliset osiot ja peruutusoikeus

Palvelu voi pitää sisällään sekä maksullisia että maksuttomia osioita. Tietyt osat maksullisista Palveluista voidaan laskuttaa yritysasiakkailta. Muutoin yritysasiakkaat ja kuluttaja-asiakkaat maksavat maksulliset Palvelut tilaushetkellä Palvelun kulloinkin mahdollistamilla tavoilla kuten esim. kortti- tai verkkopankkimaksulla.

Jollei muutoin ole sovittu erillisessä sopimuksessa, maksulliset Palvelut veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet sekä maksullisiin Palveluihin sovellettavat tilausehdot ovat nähtävissä Palvelun internet-sivuilla.

Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Palveluiden hinnoittelua voidaan muuttaa mm. tilanteissa, joissa Palvelun tuotanto-, hankinta- tai muut kustannukset ovat muuttuneet olennaisesti tai Palvelun olosuhteissa on sellainen olennainen muutos, jota ei ole voitu ottaa sopimusta tehtäessä huomioon. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Hintamuutokset eivät koske jo tehtyjä kertaluonteisia tilauksia sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut tilauksen. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, hinta määräytyy muutoshetken hinnan mukaisesti. Mikäli Käyttäjä irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnanmuutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana.

Palveluiden internet-sivuilla julkaistuissa hinnoissa kerrotaan aina sisältyykö hintaan arvonlisävero vai lisätäänkö se hintaan. Hinnat eivät sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelymaksuja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa. Laskutusasiakkaiden maksuehto on 14 päivää netto, jollei muuta ole ilmoitettu.


Näitä peruuttamisehtoja sovelletaan vain, mikäli Palvelun erityisehdoissa ei ole muutoin sovittu. Siltä osin kuin Palveluissa on kyse kuluttajansuojalain alaisista hyödykkeistä ja/tai palveluksista, Palvelun maksulliset osat ovat pääsääntöisesti kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6 luvun 16 §:n 1) kohdassa tarkoitettuja digitaalisesti toimitettavia hyödykkeitä ja/tai palveluksia, joita eivät koske kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n säännökset peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. Palvelun toimittaminen aloitetaan ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan pyynnön tai suostumuksen johdosta ja käyttäessään Palvelun maksullisia osia kuluttaja saa kuluttajansuojalain mukaisen ilmoituksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Muissa kuin edellä kuvatuissa tapauksissa kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa maksullisen Palvelun tilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksen tekemisestä.

Palveluntarjoaja voi pyytää maksullisia Palveluja käyttävältä Käyttäjältä vakuuksia, jotka Käyttäjän tulee toimittaa Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa maksullisia Palveluita käyttävältä Käyttäjältä luottotiedot asianmukaisista luottotietorekistereistä luottoa tai siihen rinnastettavaa maksutapaa myöntäessään. Palveluntarjoajalla on oikeus edellyttää henkilötunnuksen antamista sellaisilta kuluttaja-asiakkailta ja y-tunnuksen tai vastaavan rekisterinumeron antamista sellaisilta yritysasiakkailta, joiden tilaamat maksulliset palvelut veloitetaan laskuttamalla tai tilittämällä ennakkomaksun sijaan.

Palveluntarjoajan lähettämät laskut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Mikäli laskutusasiakas ei ole suorittanut viivästynyttä maksua ja siihen mahdollisesti liittyviä perintä- ja muita vastaavia kuluja viikon kuluessa huomautuksen lähettämispäiväyksestä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö. Palveluntarjoaja voi periä maksun Palvelun uudelleen avaamisesta.

8. Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä Aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua Aineistoa.

Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun ja sen sisältämään Aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään.

Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön myötä. Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen, jakelu, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttö ilman oikeuksienomistajan etukäteislupaa on kielletty, lukuun ottamatta henkilökohtaiseen käyttöön tapahtuvaa säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista tai linkittämistä Palveluun kohdassa 11 kuvatuin tavoin. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mm. "robot-", "spider-" "scraper-" ja "offline reader-" ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien tuotteiden/palveluiden nimet ovat Palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja toiminimiä. Kaikki oikeudet pidätetään. Pääsyä Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Palvelussa esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että Palvelua käytetään vastoin Palveluntarjoajan antamia ohjeita tai voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.


Kaikki Palveluiden immateriaalioikeuksiin liittyvät yhteydenotot sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuden haltijoiden ilmoitukset loukkaavasta Aineistosta tulee lähettää osoitteeseen: viranomaiset@almamedia.fi. Mikäli Palveluun on toimitettu loukkaavaa, asiatonta ja/tai muuten lainvastaista Aineistoa, siitä voi ilmoittaa Palvelun asiakaspalveluun.

9. Käyttäjän antamat tiedot ja oikeudet Aineistoon

Käyttäjän ei tule välittää Palveluntarjoajalle mitään luottamuksellisia tietoja Palvelun välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei Käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Palveluntarjoajalle Palvelun kautta välittämiä tietoja tai Aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina.

Palveluun tallennettu Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Alma Media -konsernin sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa. Palveluntarjoaja ja sen konserniyhtiöt voivat vapaasti hyödyntää, esittää, muuttaa ja julkaista tällaisia tietoja ja Aineistoja, pois lukien Käyttäjän Palveluntarjoajalle rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot. Mikäli muutoin ei ole kirjallisesti sovittu, Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ja sen konserniyhtiöille sekä yhteistyökumppaneille ei-yksinomaisen, siirrettävän, ikuisen ja peruuttamattoman oikeuden korvauksetta muunnella (esim. muuttaa kuvakokoa, rajata kuvaa), kopioida, julkaista, käyttää kaupallisesti tai muutoin haluamallaan tavalla tai muutoin saattaa yleisön saataville missä tahansa palvelussa tai tuotteessa Aineistoa, jonka Käyttäjä on tuonut Palveluun Palveluntarjoajan ja/tai muiden käyttäjien saataville. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen. Lisäksi Palveluntarjoaja voi halutessaan lisätä Aineistoon omia tunnuksiaan Aineiston yhdistämiseksi Palveluun.

Käyttäjän toimittamaa Aineistoa voidaan hyödyntää mm. seuraavilla tavoilla:
- Aineistoa voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin rajoituksetta.
- Palveluntarjoaja voi muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää Aineistoa (ml. Kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

- Palveluntarjoaja voi muokata (esim. korjata selkeitä virheitä tai täydentää Kohteen tietoja julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla) Aineistoa myös, jos Palveluntarjoaja uskoo muokkauksen parantavan Käyttäjien kokemusta Palvelusta tai kun Palvelutarjoaja uskoo Käyttäjien näin saavan laadukkaampaa palvelua.
- Palveluntarjoajan omissa blogijutuissa ja kuvagallerioissa voidaan käyttää Käyttäjän toimittamia kuvia kuvituskuvina.
- Palveluntarjoaja voi itse päättää antaa Aineistolle näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa tai Instagramissa.
- Alma Media -konserniin kuuluvissa julkaisuissa asumiseen, autoiluun tai matkailuun liittyvissä artikkeleissa ja printtijulkaisujen teemaliitteissä voidaan esitellä Palvelussa tarjolla olleita Kohteita tai niihin liittyviä yksityiskohtia kuten asunnon sisustusta.
- Aineistoa voidaan hyödyntää Palveluntarjoajan mainonnassa sekä digitaalisissa että printtimedioissa.
- Käyttäjän antamia kohdetietoja voidaan hyödyntää muidenkin Käyttäjien kohdeilmoituksien yhteydessä tai tilastollisiin tarkoituksiin. Käyttäjän antamaa taloyhtiöön tai kohdetietoon liittyvää Aineistoa (tietoja ja kuvia) voidaan hyödyntää muidenkin Käyttäjien kohdeilmoitusten yhteydessä esimerkiksi tilanteissa, kun niistä on hyötyä taloyhtiön tai sen kohteiden esittelyssä.
- Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Palvelusta mitä tahansa Käyttäjän tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan.

Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että Palveluntarjoaja sponsoroisi tai suosittelisi Käyttäjän toimittamaa Aineistoa.

10. Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää Palveluun linkkejä kolmansien ylläpitämiin internet-sivustoihin tai muihin digitaalisiin palveluihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää Käyttäjän pois Palvelusta. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten internet-sivustojen tai palveluiden sisältöä, eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Palveluntarjoaja kehottaa Käyttäjää tutustumaan huolellisesti linkitetyn internet-sivuston tai palvelun omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista. Käyttäjä käyttää linkitettyjä internet-sivustoja tai palveluja omalla vastuullaan. Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että Palveluntarjoaja tukisi linkitettyä internet-sivustoa tai palvelua tai hyväksyisi siellä olevan materiaalin, tai että Palveluntarjoajalla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn sivuston tai palvelun haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Palveluntarjoajan tai sen konserniyhtiöiden immateriaalioikeuksilla suojattuja Aineistoja.

11. Ulkoiset linkit tähän Palveluun

Linkitys tähän Palveluun on hyväksytettävä Palveluntarjoajalla kirjallisesti etukäteen, paitsi jos linkki täyttää seuraavat edellytykset:
1) linkki sisältää pelkällä leipätekstillä Palveluntarjoajan www-osoitteen eikä mitään Palveluntarjoajan tavaramerkkejä sellaisenaan tai logomuodossa;
2) linkkiä käytettäessä linkitetty Palveluntarjoajan Palvelu avautuu itsenäiseen selainikkunaan tai välilehteen eikä linkittävän Palvelun omaan kehykseen;
3) linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Palveluntarjoajan toimintaan tai olisivat Palveluntarjoajan sponsoroimia;
4) eikä linkitys vaikuta haitallisesti Palveluntarjoajan tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maineeseen ja tavaramerkkeihin.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu Palveluntarjoajan harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi vahingoittaa Palveluntarjoajaan liittyvää goodwill-arvoa tai aiheuttaa haittaa Palveluntarjoajalle.

12. Käyttäjän vastuut

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Palvelun toimintaa sekä käyttämään Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten ja soveltuvien alan käytäntöjen mukaisesti. Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa tarjoamiensa Kohteiden tiedot ovat oikeita (esim. varauskalenteri, hinnat, kohdetiedot, kuvat jne.) ja että Käyttäjällä on oikeus tarjota Kohteet Palvelussa ilmoittamaansa käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on velvollinen viipymättä päivittämään Kohteiden tietojen muutokset.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua:

1) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten Käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua;
2) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen;
3) Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta;
4) otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä;
5) muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan Aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan Aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen;
6) muiden Käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen ilman kyseisten Käyttäjien nimenomaista lupaa; tai
7) lainvastaisiin toimiin.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palveluun pääsy tai perua käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin (kuten muokata ilmoitusta tai poistaa se) siltä osin kuin se on tarpeellista Käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää teknisiä keinoja (esim. estolistat, automatisoitu palomuuri) Käyttöehtojen vastaisen toiminnan estämiseksi. Käyttäjän perustiedot säilytetään estolistalla, vaikka Käyttäjän muut tiedot voitaisiin Käyttäjän pyynnöstä poistaa Palvelusta tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Käyttäjän henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjän julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Lähettämällä Aineistoa Palveluntarjoajan palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai Palvelun välityksellä Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että:
1) Käyttäjä on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen Aineiston lähettämistä Aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi;
2) Käyttäjän Palvelussa myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi tarjoamiensa Kohteiden tiedot ovat oikeita ja Kohteet ovat myynnissä, vuokrattavissa tai lainattavissa olevia. Käyttäjä on velvollinen viipymättä päivittämään Kohteiden tietojen muutokset;
3) Käyttäjällä on oikeus ko. toimintaan ja Käyttäjän lähettämä Aineisto ei ole laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;
4) Aineisto ei ole lain, hyvän tavan ja/tai hyvien markkinointitapojen vastaista;
5) Aineisto on Käyttäjän omaa tai Käyttäjällä on oikeus antaa Aineisto Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen mukaisesti, ja että Palveluntarjoaja voi julkaista Aineiston maksutta ja sisällyttää Aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa sekä muutoin hyödyntää Aineistoa kappaleessa 9 mainituilla tavoilla ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita;
6) Käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa; ja
7) Käyttäjä ei esitä lähettämäänsä Aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan ja Käyttäjä sitoutuu vastaamaan Palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät sellaisista toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy kyseisen Aineiston perusteella Palveluntarjoajaa tai sen edustajia kohtaan.

Jos Kohteen Tarjoaja toimii markkinointiyhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa (esimerkiksi kun Kohteen Tarjoaja on valtuutettu ajoneuvojen merkkihuolto tai Kohteen Tarjoaja kuuluu johonkin ajoneuvojen varaosa- tai korjaamoketjuun), Kohteen Tarjoaja voi ilmoittaa siitä Palvelussa. Kohteen Tarjoajan tulee tällöin varmistua, että hänellä ja Palveluntarjoajalla on oikeus näyttää Palvelussa kyseisen kolmannen osapuolen logo tai tuotemerkki Kohteen Tarjoajan tietojen yhteydessä.

Ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista ennakkohyväksyntää Käyttäjä ei ole oikeutettu keräämään Palvelusta evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla mitään Palvelua, sen sisältöä, sen Käyttäjiä tai Käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen (mukaan lukien, muttei rajoittuen, tarkoitus määritellä käyttäjien kiinnostuksen kohteita tai tarkoitus kohdentaa verkkomainontaa kyseisille päätelaitteille Alma Media -konsernin verkoston ulkopuolella).

Käyttäjä vastaa Palvelun kautta mahdollisesti haltuunsa saamien henkilötietojen käsittelyn laillisuudesta soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoaja ei luovuta henkilötietoja Käyttäjille muutoin kuin tilanteissa, joissa se Palvelun luonteen vuoksi on tarpeellista (esimerkiksi jotta Kohteen Tarjoaja voi toteuttaa Käyttäjälle Palvelussa tarjoamansa Kohteen tai toimeksiannon).

13. Toimeksiannot ja muu viestiliikenne

Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Palvelun Käyttäjälle asiakasviestintää mm. sähköpostilla (esim. ilmoitus hakuvahdin löytämistä Kohteista) sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä (esim. pyyntö tyytyväisyysarvioon). Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa saamiinsa viesteihin joko Palvelun asetuksien avulla ja/tai ottamalla yhteyttä Palvelun asiakaspalveluun. Asiakasviestinnän eli mm. tarjouspyyntöihin ja/tai Kohteisiin liittyvän viestinnän voi lopettaa peruuttamalla tarjouspyynnön tai poistamalla Kohteen. Mikäli Käyttäjä ei halua mitään Palvelun asiakasviestintää, tulee hänen poistaa käyttäjätilinsä. Markkinointiviesteistä Käyttäjällä on aina oikeus kieltäytyä asiakkuudesta riippumatta.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä ylläpidolle sähköpostitse. Palveluntarjoaja ei vastaa sähköpostiviesteistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta välittää tai näyttää Käyttäjien tarjouspyyntöjä, tarjouksia tai Aineistoa Palvelussa (esim. jos Palvelua käytetään haitantekotarkoituksessa tai muutoin Palvelun tarkoituksen vastaisesti).

Palvelu voi välittää Käyttäjän yhteystiedot, Kohteeseen liittyviä tietoja kuten auton rekisteritiedot ja muuta Käyttäjän toimittamaa Aineistoa Kohteen Tarjoajalle silloin, kun Palvelun sujuva toiminta sitä vaatii. Kohteen Tarjoaja voi ottaa yhteyttä Käyttäjään Palvelun kautta, puhelimella, pikaviestipalvelulla ja/tai sähköpostilla.

14. Keskustelupalstaa/kommentointia koskevat erityisehdot

Palvelussa voi tapahtua viestintää Käyttäjien välillä keskustelupalstan tai kommentointikenttien välityksellä. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä loukkaavia, herjaavia, alatyylisiä tai muuten sopimattomia viestejä Palvelussa. Käyttäjä on oikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus koska tahansa poistaa tai olla julkaisematta sopimattomaksi katsomansa viesti.

Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilötiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa Käyttäjän tiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää Käyttäjän nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun ja lakiin perustuvaan pyynnön.

Käyttäjän keskustelupalstoilla ja kommentointikentissä käyttämä nimimerkki sekä julkaisemat tekstit ja arvostelut voivat jäädä näkymään Palvelussa myös sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt. Mikäli perustetta käsitellä henkilötietoja ei enää ole, tiedot voidaan anonymisoida siten, ettei niitä voida enää yhdistää kenenkään tiettyyn henkilöön..

15. Käyttäjien tekemät arvostelut

Joissain Palveluissa Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä arvosteluja Kohteen Tarjoajista Palvelussa. Tällöin Käyttäjät voivat selata ja tarkastella Kohteen Tarjoajan profiileja, lukea ja kirjoittaa arvioita Kohteen Tarjoajista omien kokemustensa mukaan ja luokitella Kohteen Tarjoajien palveluja, kuitenkin niin, että Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näissä käyttöehdoissa kuvattuja ehtoja.

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelussa ainoastaan teknisen alustan arvostelujen tekemiseen eikä Palveluntarjoaja ole missään vastuussa arvosteluista. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien kirjoittamien arvioiden tai luokittelujen sisällöllisestä hyväksyttävyydestä tai siitä aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden oikaista kielioppi- ja/tai muita muotoiluvirheitä. Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan muokkaamatta arvostelujen asiasisältöä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus, mutta ei velvollisuutta, mistä tahansa syystä poistaa arvostelu.

Käyttäjä vastaa itse antamistaan arvosteluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, siitä, että arvostelut ovat näiden Käyttöehtojen, lain ja hyvien tapojen mukaisia.

Arvostelussa on lisäksi noudatettavan seuraavia sisältöohjeita:

KATTAVUUS: Arvosteluissa tulisi arvioida Kohteen Tarjoajan toimintaa kattavasti ja perustellen.

ASIALLISUUS: Arvosteluissa tulee käyttää asiallista kieltä. Loukkaaminen, haukkuminen, uhkailu ja/tai häirintä ei kuulu asialliseen kieleen. Arvostelujen tulee käsitellä Kohteen Tarjoajien ammattitaitoa ja asiakaskokemusta. Arvosteluissa ei tule käsitellä kenenkään henkilökohtaisia ominaisuuksia, yrityksen mainetta ja/tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin.

OBJEKTIIVISUUS: Arvostelujen tulee perustua arvostelijoiden omakohtaiseen kokemukseen. Arvostelun tulee olla puolueeton. Arvostelua ei saa tehdä Kohteen Tarjoajan ja/tai Käyttäjän kanssa yhteisen intressin omaava taho, kuten Kohteen Tarjoajan ja/tai Käyttäjän tuttava, yhteistyökumppani ja/tai kilpailija.

MARKKINOINTI: Arvosteluja ei tule käyttää heikentääkseen toisen Kohteen Tarjoajan myyntiä. Arvosteluihin ei tule sisällyttää sähköisiä osoitteita ja/tai linkkejä.

TIETOSUOJA: Arvosteluissa ei tule julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen henkilökohtaista yksityisyyttä ja/tai muuta oikeutta. Arvostelun tulee olla arvostelijan itsensä laatima eikä se saa loukata kenenkään tahon tekijän- tai muutakaan oikeutta.

Palvelulla on oikeus poistaa arvostelut ja muut tiedot Kohteen Tarjoajan profiilista, kun Palvelun ja Kohteen Tarjoajan yhteistyö on päättynyt.

Kohteen Tarjoajan omassa toiminnassaan itseään koskevien arvostelujen käyttäminen on mahdollista erillistä maksua vastaan.

Käyttäjän tekemät arvostelut voidaan säilyttää Palvelussa anonyymissä muodossa mikäli hän poistaa asiakastilinsä ja tietonsa palvelusta.

16. Tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Palvelun rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän Aineiston sijoittaminen Palveluun.

17. Mainokset ja ilmoitukset

Muiden mainosten kuin kohdeilmoitusten julkaisuun Palvelussa sovelletaan Alma Media -konsernin mediamyynnin ehtoja, jotka ovat saatavilla osoitteesta https://www.almamedia.fi/mainostajat/mediamyynnin-ehdot. Näiden lisäksi sovelletaan mediatietosivustolla tai Palvelussa mahdollisesti saatavilla olevia lisäehtoja.

18. Muutokset ja muokkaukset

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun osia, korjata Palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Palveluun, Aineistoon ja Palvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä Palvelun osia, Palvelun toiminnot mukaan lukien. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja Palvelujen käyttöä tai Palvelun osien tai koko Palvelun käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen, jos se on mahdollista. Ensisijaisesti muutoksista ilmoitetaan Palvelun internet-sivustolla.


Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelussa tai sähköpostitse. Mikäli kuluttaja-asiakas irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen muutoksen johdosta ennen kuin viikko on kulunut muutoksen voimaantulosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Palvelun käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä. Mikäli Palvelua käytetään IP-osoitetunnistautumisen perusteella tai yritysasiakkaan intranetin kautta, tulee organisaation yhteyshenkilön informoida uusista ehdoista ko. organisaation käyttäjiä.

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti.

19. Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Palvelu ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja kuitenkin pyrkii tiedottamaan Käyttäjiä mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä etukäteen.

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön ja verkkopalveluun, mutta ei miltään osin takaa verkkopalvelun toimintavarmuutta.

Palveluntarjoaja ei takaa Aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja Käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Palveluntarjoaja ei vastaa sisällön oikeellisuudesta.

Kaikki sisältö tarjotaan sellaisenaan. Palvelua ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita Palvelun suojauksesta. Palveluun sisältyvät tiedot annetaan "sellaisina kuin ne ovat" ilman minkäänlaista takuuta ja "silloin kuin se on saatavilla" eli 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa, lukuun ottamatta mahdollisia ylläpitoon ja virheiden korjaamiseen liittyviä katkoja. Palveluntarjoaja ei voi taata Palvelun kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Palveluntarjoaja ei takaa, ettei Palvelu tai sen kautta lähetetty Aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa Käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Palveluntarjoajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään Palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat Käyttäjän toimittamasta digitaalisesta tai muusta Aineistosta tai joita syntyy tällaista Aineistoa siirrettäessä. Mikäli Käyttäjän toimittama Aineisto on puutteellista, ei Palveluntarjoaja vastaa Palvelun puutteellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjän Aineistoa julkaistaan ja siitä voi tulla palautetta muissa palveluissa, jotka ovat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Käyttäjällä on oikeus vedota virheeseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Käyttäjä on havainnut virheen tai kun Käyttäjän olisi pitänyt virhe havaita. Muistutus laskutusvirheestä tulee tehdä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä. Kaikki Palveluita koskevat reklamaatiot tulee lähettää Palveluntarjoajan Palvelussa ilmoittamaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen.

Palvelun maksullisten osien osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Käyttäjälle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Käyttäjän kyseisestä maksullisesta Palvelusta maksama hinta. Jos Käyttäjällä ja Palveluntarjoajalla on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka laskutetaan toistuvaismaksuina, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai Palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä. Maksuttomien Palveluiden osalta Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

20. Referenssioikeus

Silloin, kun kyseessä on yritysasiakkuus, Palveluntarjoajalla on oikeus julkistaa Palveluun liittyvä sopijapuolten välinen asiakassuhde ja oikeus käyttää asiakassuhdetta referenssinä myydessään palveluitaan ja/tai tuotteitaan kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajalla on tämän kohdan mukainen oikeus Palveluun liittyvän sopimuksen voimassaoloaikana ja 12 kuukauden aikana sopimuksen päättymisestä lukien.

21. Käyttöoikeuden ja sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai käyttöoikeutta edelleen ilman Palveluntarjoajan ennakollista suostumusta.

22. Sopimuksen päättyminen

Maksuttomissa Palveluissa Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun ja pyytämällä asiakastilin sulkemista. Käyttäjä voi myös lähettää Palvelun kautta pyynnön asiakastilin sulkemisesta.

Kertaluonteisissa Palveluissa sopimus on voimassa, kunnes tilattu Palvelu on toimitettu Käyttäjälle. Kertaluonteista maksullista Palvelua koskevaa tilausta ei voida sen luonteen vuoksi irtisanoa, jos Palvelu on jo osaksi tai kokonaan toimitettu.

Muutoin maksullisia Palveluita koskeva sopimus on tilausvahvistuksen tai erillisen sopimuksen mukaisesti voimassa joko määräaikaisena tai toistaiseksi, kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää. Määräaikaisia sopimuksia ei voida irtisanoa määräajan aikana. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Mikäli sopimus on irtisanottavissa kesken laskutuskauden, kuluvana laskutuskautena erääntyviä maksuja ei hyvitetä Käyttäjälle, joka irtisanoo sopimuksen. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti.

Perustellusta syystä Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen ilman, että Palveluntarjoaja ensin lähettää erillisen päättymisilmoituksen Käyttäjälle. Palveluntarjoajalla on myös oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi Käyttäjän jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai Käyttäjän jouduttua maksuhäiriöön suhteessa Palveluntarjoajaan.

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

23. Sopimuksen päättymisen vaikutus

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä lakkaa Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua ja siihen liittyvää käyttäjätunnusta ja salasanaansa, ja Käyttäjän asiakastili suljetaan.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajan oikeudet Käyttäjän toimittamaan Aineistoon jäävät voimaan. Palveluntarjoajalla on halutessaan oikeus hävittää kaikki Käyttäjää koskevat tiedot sekä Käyttäjän tuottama ja Palveluun toimittama Aineisto. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Käyttäjälle kyseistä Aineistoa, vaan Käyttäjä on vastuussa oman Aineistonsa tarpeellisista varmuuskopioista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään Käyttäjän Aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Käyttöehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus ja sopimuksen luottamuksellisuus).

Mikäli sopimus päättyy sen vuoksi, että Käyttäjä on rikkonut näitä Käyttöehtoja tai muita sopimusehtoja, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa Käyttäjälle käyttämättä jäävän maksullisen Palvelun jäljellä olevaa ajanjaksoa koskevaa, jo maksettua hintaa.

24. Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonta, www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta
Kuluttajariitalautakunta, www.kuluttajariita.fi , Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI

25. Yhteystiedot

Palveluntarjoajan yhteystiedot:

Alma Mediapartners Oy, PL 368, 00101 Helsinki

Puhelinvaihde 010 665 000

26. Kilpailutuspalveluihin liittyvät tarkennukset

  • Tarjousten pyytäminen töihin, joita tosiasiassa ei ole olemassa, tai joita ei ole minkäänlaista aikomusta teetättää Palvelun avulla, on kielletty. Kohteen Tarjoajat eivät saa käyttää Palvelua kilpailevien Kohteiden hintojen tiedusteluun. Palvelut, joiden avulla Käyttäjä voi tehdä autoiluun tai asumiseen liittyviä tarjouspyyntöjä, edellyttävät että Käyttäjä omistaa ajoneuvon tai asunnon, johon tarjouspyyntö liittyy, tai että ko. ajoneuvon tai asunnon omistaja on antanut Käyttäjälle luvan tehdä tarjouspyyntö omistajan puolesta.


Palvelukohtaiset erityisehdot

Mikäli palvelukohtaisten erityisehtojen ja yleisten käyttö- ja sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja.


Urakkamaailma

Palvelun kautta annetut tarjouspyynnöt ja tarjoukset voivat olla puutteellisia eivätkä ole välttämättä sellaisenaan lopullisia. Tarjouksessa annettu hinta tarjouspyynnössä pyydetylle toimeksiannolle on hinta-arvio, joka perustuu Kohteen Tarjoajan parhaaseen ymmärrykseen ja perustuu Kohteen Tarjoajan käytettävissä oleviin tietoihin. Lopullinen toimeksianto tai Käyttäjältä veloitettava summa voi poiketa urakkamaailma.fi-palvelussa tarjouspyynnössä tai tarjouksessa ilmoitetusta siten kuin Kohteen Tarjoaja ja Käyttäjä erikseen tarkemmin sopivat.

Kohteen Tarjoaja sitoutuu välittömästi kirjallisesti ilmoittamaan Urakkamaailmalle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista tai saaduista työtilauksista Käyttäjien kanssa. Palvelun avulla tehdyillä sopimuksilla tai saaduilla työtilauksilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia sopimuksia tai työtilauksia, jotka on tehty Kohteen Tarjoajan ja Palveluun rekisteröityneiden Käyttäjän välillä, ja jotka molemmat ovat hyväksyneet Palvelun Käyttöehdot.

Kohteen Tarjoajalla ja/tai muillakaan Palvelun avulla tarjouspyyntöjä vastaanottaneilla ei ole oikeutta osaksikaan antaa tarjouspyynnöistä tietoja kenellekään kolmannelle osapuolelle. Mikäli näin tapahtuu, on Kohteen Tarjoaja velvollinen korvaamaan Urakkamaailmalle kaikki sen kärsimät välilliset ja välittömät tappiot ja tulonmenetykset.

Mikäli Kohteen Tarjoaja ei kirjallisesti ilmoita Urakkamaailmalle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista tai saaduista työtilauksista Käyttäjien kanssa kymmenen päivän sisällä työsuoritteen tilauksesta, johtaa tämä Palvelusta poistamiseen. Tämän lisäksi, jos ilmoittamatta jätetty palvelumaksu on alle 300€, veloittaa Urakkamaailma sanktiona Kohteen Tarjoajalta voimassaolevan hinnaston mukaisen maksimiveloituksen. Jos ilmoittamatta jätetty palvelumaksu on yli 300€, on palvelumaksu 2,5-kertainen ilmoittamatta jätettyyn palvelumaksuun.

Kohteen Tarjoajan tulee olla Palveluun liittyessä ja Palveluun liittyvän sopimuksen voimassaoloajan rekisteröitynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Jos Kohteen Tarjoajan rekisteröinti päättyy mistä tahansa syystä, Kohteen Tarjoajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti Urakkamaailmalle. Samoin Kohteen Tarjoajan tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti Urakkamaailmalle, mikäli Kohteen Tarjoaja merkitään verovelkarekisteriin samoin kuin mikäli Kohteen Tarjoaja poistetaan verovelkarekisteristä. Kohteen Tarjoajalla tulee myös olla suomalainen matkapuhelinliittymä, jotta Urakkamaailma pystyy tavoittamaan Kohteen Tarjoajan tarvittaessa.

Urakkamaailmalla on oikeus, ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kohteen Tarjoajalle, tarkistaa Kohteen Tarjoajan kirjanpitoa ja/tai muita vastaavia asiakirjoja ja tietoja tarpeellisessa määrin sen varmistamiseksi, että Kohteen Tarjoaja on suorittanut maksut Urakkamaailmalle näiden ehtojen mukaisesti. Kohteen Tarjoaja sitoutuu avustamaan tarkastuksessa.

Kohteen Tarjoaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että Käyttäjät ja mahdollisesti muut tahot tekevät Kohteen Tarjoajista ja sen tuotteista ja/tai palveluista arvosteluita, jotka ovat nähtävissä Palvelussa ja/tai mahdollisesti muutoinkin.

Käyttäjien tekemät arvostelut Kohteen Tarjoajasta voivat jäädä Palveluun myös sen jälkeen, kun Kohteen Tarjoaja on lopettanut Palvelun käyttämisen.

Kohteen Tarjoaja noudattaa rakennusmateriaalien valmistajien ohjeita ja rakennusmääräyksiä. Materiaalien osalta käytetään kohteeseen soveltuvia, asianmukaisia rakennustyökaluja. Uudiskohteessa noudatetaan alan rakennusmääräyksiä ja hyvää rakennustapaa.

Palvelun käyttäminen on maksutonta työn tilaamiseen ja työsuoritteiden kilpailutukseen Käyttäjälle. Palvelun käyttäminen on maksullista Kohteen Tarjoajalle, kun Kohteen Tarjoaja vastaanottaa urakan Urakkamaailman avulla. Palveluntarjoaja veloittaa Kohteen Tarjoajalta Palvelusta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset hinnat ja maksut. Palveluntarjoaja ilmoittaa kulloinkin sovellettavat hinnat ja maksut Palvelun kotisivuilla ja Palvelussa. Kun Käyttäjä on valinnut Kohteen Tarjoajan työn suorittajaksi, tulee palvelumaksu suoritettavaksi, vaikka urakka peruttaisiin Kohteen Tarjoajan aloitteesta tai irtisanottaisiin Käyttäjän reklamaatiosta johtuen tai muusta Kohteen Tarjoajan toiminnasta johtuvasta työn peruutuksesta. Kohteen Tarjoaja todetaan saaneeksi urakan Palvelun kautta, jos Kohteen Tarjoaja on valittu urakan tekijäksi ja hän on ollut yhteydessä tai aukaissut Käyttäjän yhteystiedot käyttäen Palvelua. Tällöin Kohteen Tarjoajalla on velvollisuus maksaa palvelumaksu muista muuttuvista tekijöistä huolimatta.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Kohteen Tarjoajasta julkaistaan Palvelussa 6 kuukauden aikana vähintään kolme huonoa arvostelua ja tämä osoittaa Kohteen Tarjoajan kykenemättömäksi tarjoamaan laadukkaita tuotteita ja/tai palveluita Käyttäjille.


Hinnasto (voimassa 18.6.2018 lukien)

Palveluntarjoaja suorittaa Urakkamaailmalle Palvelun käytöstä seuraavat hinnat ja maksut:

  • Tämä hinnasto kattaa saadut urakat ja tehdyt sopimukset liittyen tarjouspyyntöihin, jotka ovat tulleet Palveluun alkaen päivämäärällä 18.6.2018. Tätä aikaisemmin Palveluun tulleet Asiakkaiden remonttitarjouspyyntöihin pätevät aiemmin mainitut hinnat ja maksut.
  • Palveluntarjoaja suorittaa Palvelun avulla (myös osittain Palvelua käytettäessä) jokaisesta Asiakkaiden kanssa solmimasta mistä tahansa tuotteen ja/tai palvelun toimittamisesta palvelumaksuprovision, joka on 5,80 % kyseistä sovitusta arvonlisäverottomasta hinnasta. Näitä palvelumaksuprovisioon oikeuttavia tuotteita ja/tai palveluita voivat olla esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, konsultaatiot, rakentamispalvelut, remontointipalvelut, erilaiset asennuspalvelut ja kaikki edellä mainittuihin aloihin liittyvät työt. Palvelumaksuprovisioon ei kuitenkaan lasketa materiaali- tai tarvikekustannuksia, joilla tarkoitetaan esimerkiksi rakennusmateriaaleja kohteessa. Näillä rajauksilla todettakoon vielä, että palvelumaksu kattaa esimerkiksi konetyöt ja muut rakennus- tai työkonekustannukset, telineet, rakennus- ja henkilönostimet, kuten muutkin tarvikkeet ja materiaalit, jotka eivät siirry Asiakkaan tai Asiakkaan edustajan omistukseen.
  • Alle 240€:n tilauksista (ALV 0%) ei veloiteta palvelumaksuprovisiota.
  • Selvyyden vuoksi todettakoon, että palvelumaksuprovisio lasketaan urakoiden kokonaishinnoista sisältäen työn osuuksia, kulu- ja matkakustannuksia ja muita Palveluntarjoajan laskuttamia eriä. Palvelumaksun alaisuuteen kuuluu kaikki mahdolliset lisätyöt, jotka suoritetaan kohteessa. Palvelumaksuun kuuluvat lisätyöt voivat olla luonteeltaan erilaisia verrattuna alkuperäiseen työtarpeeseen.
  • Urakkamaailman pyynnöstä Palveluntarjoaja on velvollinen toimittamaan sopimuksen kokonaisuudessaan Urakkamaailman tarkistettavaksi.
  • Palvelumaksuprovision maksimisumma on 880€ ALV 0%
  • Palveluntarjoaja sitoutuu erityisesti toimimaan siten, että Urakkamaailma ansaitsee tässä sovitun provision kaikista tehdyistä sopimuksista.
Alla olevat ehdot vanhentuvat 31.10.2019 ja korvataan yllä olevilla ehdoilla 1.11.2019.

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

1.SOVELTAMINEN JA KOHDE

1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Remonttibulevardi Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi Oy:n aputoiminimi, minkä yhtiön Y-tunnus on 2401365-8 ja osoite on Energiakuja 3, 00180 Helsinki) ja Palveluntarjoajan välillä sekä Urakkamaailman ja Asiakkaan välillä liittyen urakkamaailma.fi –palveluun ("Palvelu"). Näitä Sopimusehtoja ei sovelleta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä, vaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset sopimusehdot määräytyvät Palveluntarjoajan ja Asiakkaan erikseen sopimien ehtojen mukaisesti. Urakkamaailma ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja palveluista tai muistakaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä asioista.

1.2 Nämä Sopimusehdot koskevat Palvelua kokonaisuudessaan ja kattavat siten myös Urakkamaailman Palveluun mahdollisesti tekemät muutokset ja tarjoamat lisäpalvelut. Mahdollisten lisäpalveluiden osalta noudatetaan myös kutakin lisäpalvelua koskevia mahdollisia erityisehtoja, jotka on tehty Palveluntarjoajan ja Palveluun rekisteröityneiden Asiakkaiden välillä kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas hyväksyy lisäpalveluita tilatessaan tai niitä käyttämään ryhtyessään eikä niitä saa käyttää ennen kyseisten erityisehtojen hyväksymistä.

1.3 Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen edellytyksenä on näiden Sopimusehtojen hyväksyminen. Palvelua saa käyttää ainoastaan, kun on hyväksynyt Palveluun liittyvät Sopimusehdot. Mikäli kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas ei hyväksy näitä Sopimusehtoja, kyseisellä Palveluntarjoajalla ja/tai Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.


2.MÄÄRITELMÄT

2.1 Näihin Sopimusehtoihin liittyen yksikkö sisältää monikon ja toisinpäin (missä tarkoituksenmukaista) ja viittaukset kohtiin ja liitteisiin tarkoittavat viittauksia näiden Sopimusehtojen kohtiin ja liitteisiin, ellei asiayhteydestä muuta johdu. Näissä Sopimusehdoissa seuraavilla sanoilla ja ilmauksilla, ellei kyseisestä kohdasta muuta johdu, tarkoitetaan seuraavaa:

2.1.1 Sana "Asiakas" tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta, jonka tarkoituksena on etsiä Palveluntarjoajia ja heidän tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita sekä mahdollisesti hankkia Palveluntarjoajien tarjoamia tuotteita ja/tai palveluita.

2.1.2 Sana "Materiaali" tarkoittaa Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan Palveluun toimittamaan materiaalia, joka voi olla tekstiä, arvostelua, ideoita, kokemuksia, tietoa, kuvaa, videota, grafiikkaa ja/tai mitä tahansa muuta aineistoa ja materiaalia.

2.1.3 Sana "Palvelu" tarkoittaa Urakkamaailman kulloinkin tarjoamaa urakkamaailma.fi –palvelua.

2.1.4 Sana "Palveluntarjoaja" tarkoittaa Palvelua käyttävää asiakasta, jonka tarkoituksena on markkinoida ja myydä tuotteita ja/tai palveluita Asiakkaille.

2.1.5 Sana "Sopijapuoli" tarkoittaa joko Palveluntarjoajaa, Asiakasta ja/tai Urakkamaailmaa taikka jotakin näistä taikka kaikkia näitä yhdessä asiayhteyden mukaan.

2.1.6 Sana "Sopimusehdot" tarkoittavat näitä Palveluun sovellettavia ehtoja ja määräyksiä Urakkamaailman myöhemmin niihin tekemine muutoksineen ja/tai lisäyksineen.

3.PALVELUN KÄYTTÄMINEN

3.1 REKISTERÖITYMINEN

3.1.1 Palveluntarjoajan ja Asiakkaan tulee rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi ennen Palvelun käyttämistä.

3.1.2 Palvelun avaamisen yhteydessä kyseiselle Palveluntarjoajalle tai Asiakkaalle luodaan tämän omaan käyttöön asiakaskohtaiset käyttäjätunnukset, numerot, osoitteet, salasanat sekä muut tarvittavat tunnukset ja tiedostot Palvelun käyttämiseksi sen mukaan, millä tavalla Palvelua käytetään. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat pitämään saamansa käyttäjätunnukset ja salasanat salassa sekä olemaan ilmaisematta ja/tai luovuttamatta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat yksinomaisessa vastuussa hallussaan olevien tunnusten ja salasanojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja vastaavat kaikista toimenpiteistä, mitä tunnuksilla ja salasanoilla on tehty Palvelussa taikka tietojensa joutumisesta kolmannelle osapuolelle. Urakkamaailma ei ole missään vastuussa tunnuksilla ja salasanoilla tehdyistä mistään toimenpiteistä ja/tai tietojen joutumisesta kolmannelle osapuolelle.

3.2 PALVELUN KÄYTTÄMINEN

3.2.1 Palvelu. Urakkamaailma tarjoaa Palvelun käytön SaaS-pohjaisena palveluna kulloinkin osoittamaltaan palvelimelta. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan omaan sisäiseen käyttöön tämän Sopimuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.

3.2.2 Ei-takuuta. Palvelu on käytettävissä "sellaisena kuin se on" ja "silloin kuin se on saatavilla" –ehdoilla kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa ja seitsemän (7) päivää viikossa, lukuunottamatta mahdollisia ylläpitoon ja virheiden korjaamiseen liittyviä katkoja. Urakkamaailma ei takaa, että Palvelu täyttää Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan vaatimukset tai, että se toimii moitteettomasti tai on Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan saatavilla jatkuvasti ja keskeytymättömästi taikka Palvelu on muutoin vapaa virheistä, vioista ja/tai puutteellisuuksista. Urakkamaailma ei siten vastaa näiden mahdollisten virheiden, vikoja ja/tai puutteellisuuksien taikka saatavilla olemattomuudesta mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

3.2.3 Tunnusten ja salasanojen vaihtaminen. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat välittömästi ilmoittamaan kirjallisesti Urakkamaailmalle, mikäli Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan hallussa oleva tunnus ja/tai salasana katoaa taikka se joutuu kolmannen osapuolen tietoon. Palveluntarjoajalla ja Asiakkaalla on oikeus saada kadotettujen ja/tai kolmannen osapuolen tietoon joutuneiden tunnusten ja/tai salasanojen tilalle uudet. Muutoinkin Palveluntarjoajalla ja Asiakkaalla on oikeus pyytää Urakkamaailmaa vaihtamaan salasana ja/tai tunnus. Urakkamaailmalla on oikeus veloittaa salasanan ja/tai tunnuksen vaihtamisesta kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset hinnat ja maksut. Urakkamaailmalla on myös itsenäinen oikeus vaihtaa Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan salasana ja/tai tunnus ilmoittamalla tästä kyseiselle Palveluntarjoajalle ja/tai Asiakkaalle.

3.2.4 Palveluntarjoajan ja Asiakkaan vastuu Palvelussa tehdyistä toimenpiteistä. Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat siitä, että heillä on oikeus tehdä sitoumuksia keskenään Palvelussa. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat käyttämään sellaisia edustajiaan, että heillä on oikeus tehdä sitoumuksia edustamiensa tahojen puolesta. Urakkamaailma ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. Urakkamaailma ei ole vastuussa muutoinkaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä asioista.

3.2.5 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat huolehtimaan siitä, että sen omat laitteet, ohjelmistot ja tele- ja tietoliikenneyhteydet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset ja määräykset ja että ne eivät aiheuta häiriöitä Palveluun. Urakkamaailma ei siten ole vastuussa Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan laitteista ja tietoliikenneyhteyksistä Palveluun.

3.2.6 Palveluntarjoajan ja Asiakkaan on hankittava ja ylläpidettävä omalla kustannuksellaan tarvittavat päätelaitteet, ohjelmistot ja sovellukset sekä tele- ja tietoliikenneyhteydet Palvelun käyttämiseksi. Urakkamaailma ei ole velvollinen niitä toimittamaan. Urakkamaailman erikseen ilmoittamat laitteiden ja ohjelmistojen tekniset vaatimukset ovat voimassa Urakkamaailman ilmoittamalla tavalla. Urakkamaailmalla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia, jotka voivat aiheuttaa uusia vaatimuksia laitteisiin, ohjelmistoihin ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiin. Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat siten tietoisia, ja hyväksyvät sen, että he voivat joutua hankkimaan uusia laitteita, ohjelmistoja ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiä Palvelun käyttämiseksi. Urakkamaailma pyrkii ilmoittamaan kolme (3) päivää etukäteen sellaisista muutoksista, jotka vaikuttavat olennaisesti laite-, ohjelmisto- ja/tai tele- ja tietoliikennevaatimuksiin. Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat velvollisia omalla kustannuksellaan tekemään kaikki tarvittavat muutokset laitteisiin, ohjelmistoihin ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiin Palvelun käyttämiseksi.

3.2.7 Yhteys. Yhteys Palveluntarjoajan ja Asiakkaan tietokoneelta Urakkamaailman palvelimelle salataan käyttäen TLS/SSL-tekniikkaa ja/tai muuta vastaavaa tekniikkaa. Selvyyden vuoksi sovitaan ja todetaan, ettei Urakkamaailma ole missään vastuussa yhteyden ja/tai tietoturvallisuuden toimivuudesta ja/tai saatavuudesta Urakkamaailman palvelimelle.

3.2.8 Asiakkaan Materiaali. Palveluntarjoajan ja Asiakkaan Materiaalit säilyvät Palvelussa Urakkamaailman kulloinkin erikseen ilmoittaman ajan, rajoissa ja laajuudessa.

3.2.9 Tukipalvelut. Urakkamaailma tarjoaa Palvelun tuki- ja ylläpitopalveluita maanantaista perjantaihin klo 10.00 – 14.00, poislukien ruokailutauot sekä loma- ja muut vapaa- ja vastaavat päivät.

3.2.10 Käyttökatkot. Palvelun muutosten ja ylläpidon yhteydessä Palvelun käytössä taikka niiden saatavuudessa saattaa esiintyä katkoja. Urakkamaailma pyrkii tiedottamaan tietämistään katkoksista etukäteen Asiakkaan Yhteyshenkilölle. Urakkamaailma ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelun ylläpidosta johtuvien katkojen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista asiakkaalle.

3.2.11 Evästeiden käyttäminen. Urakkamaailma käyttää evästeitä tilastojen arviointitarkoituksiin sekä markkinointi- ja optimointitarkoituksiin. Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneen kiintolevylle tai selaimelle ja näin helpottavat navigointia verkkosivustolla. Evästeiden käyttämisen myötä käyttäjä välttyy syöttämästä samoja vaadittuja tietoja joka kerta käydessään verkkosivustolla. Keräämme evästeidemme avulla lisäksi tietoa, jonka perusteella Palvelumme aktivoi käyttäjälle mahdollisuuden käyttää reaaliaikaista viestintämahdollisuutta ("online-chat-palvelu") Palvelun kanssa. Kun online-chat-palvelu on saatavilla, se mahdollistaa käyttäjän viestinnän, jotta Palvelu voi reaaliajassa vastata käyttäjän kysymyksiin sekä välittää tietoa. Kun Palvelun käyttäjä käyttää Palvelua ja täten online-chat-palvelua, hyväksyy käyttäjä mahdollisten kolmansien osapuolien evästeiden käytön ja Palvelun käyttöön liittyvät kolmansien osapuolien ehdot, joihin käyttäjää kehotetaan tutustumaan ennen palvelun käyttöä. Ehdot ovat saatavilla esimerkiksi kolmansien osapuolien verkkosivuilla.

Halutessaan evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Palvelun käyttöön.

3.2.12 Edelleenkehittäminen. Urakkamaailmalla on oikeus kehittää Palvelua edelleen haluamallaan tavalla. Urakkamaailmalla on oikeus korvata Palvelun ohjelmistot uusilla päivityksillä ja/tai versioilla ja/tai toisilla ohjelmistoilla edellyttäen, että korvaava ohjelmistoversio ja/tai ohjelmisto on toiminnallisuudeltaan, suorituskyvyltään ja muilta ominaisuuksiltaan vähintään vastaavanlainen kuin näiden Sopimusehtojen tarjottu Palvelu, ellei Urakkamaailma tapauskohtaisesti toisin päätä.

3.2.13 Tiedottaminen. Urakkamaailma voi tiedottaa Palveluntarjoajia ja Asiakkaita Palveluun liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, Palvelun toiminnallisuuksista, muutoksista, yhteistyökumppaneiden tarjouksista ja niiden tuotteista ja/tai palveluista sekä muista Palveluun liittyvistä asioista. Tiedotuksia voidaan lähettää Palveluntarjoajien ja/tai Asiakkaiden antamiin yhteydenpitovälineisiin, kuten esimerkiksi sähköpostiin, matkapuhelinnumeroon ja/tai vastaavankaltaisiin yhteydenpitovälineisiin. Näiden lisäksi Urakkamaailma voi lähettää kyselyitä ja tutkimuksia Palveluntarjoajille ja/tai Asiakkaille vastattavaksi.

3.3 PALVELUNTARJOAJAA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

3.3.1 Palveluntarjoaja sitoutuu välittömästi kirjallisesti ilmoittamaan Urakkamaailmalle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista tai saaduista työtilauksista Asiakkaiden kanssa. Palvelun avulla tehdyillä sopimuksilla tai saaduilla työtilauksilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia sopimuksia tai työtilauksia, jotka on tehty Palveluntarjoajan ja Palveluun rekisteröityneiden Asiakkaiden välillä ja jotka molemmat ovat hyväksyneet palvelun käyttöehdot.

3.3.2 Palveluntarjoajalla ja/tai muillakaan Palvelun avulla tarjouspyyntöjen vastaanottajilla ei ole oikeutta osaksikaan antaa tarjouspyynnöistä tietoja kenellekään kolmannelle osapuolelle. Mikäli näin tapahtuu, on Palveluntarjoaja velvollinen korvaamaan Urakkamaailmalle kaikki sen kärsimät välilliset ja välittömät tappiot ja tulonmenetykset.

3.3.3 Mikäli Palveluntarjoaja ei kirjallisesti ilmoita Urakkamaailmalle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista tai saaduista työtilauksista Asiakkaiden kanssa kymmenen päivän sisällä työsuoritteen tilauksesta johtaa tämä palvelusta poistamiseen. Tämän lisäksi, jos ilmoittamatta jätetty palvelumaksu on alle 300€ veloittaa Urakkamaailma sanktiona Palveluntarjoajalta voimassaolevan hinnaston mukaisen maksimiveloituksen. Jos ilmoittamatta jätetty palvelumaksu on yli 300€, on palvelumaksu 2,5-kertainen ilmoittamatta jätettyyn palvelumaksuun.

3.3.4 Palveluntarjoajan tulee olla Palvelun liittyessä ja Palvelun liittyvän sopimuksen voimassaoloajan rekisteröitynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Jos Palveluntarjoaja rekisteröinti päättyy mistä tahansa syystä, Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti Urakkamaailmalle. Samoin Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti Urakkamaailmalle, mikäli Palveluntarjoaja merkitään verovelkarekisteriin samoin kuin mikäli Palveluntarjoaja poistetaan verovelkarekisteristä. Palveluntarjoajalla tulee myös olla suomalainen matkapuhelinliittymä, jotta Urakkamaailma pystyy tavoittamaan Palveluntarjoajan tarvittaessa.

3.3.5 Urakkamaailmalla on oikeus, ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle, tarkistaa Palveluntarjoajan kirjanpitoa ja/tai muita vastaavia asiakirjoja ja tietoja tarpeellisessa määrin sen varmistamiseksi, että Palveluntarjoaja on suorittanut maksut Urakkamaailmalle näiden Sopimusehtojen mukaisesti.

3.3.6 Palveluntarjoaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että Asiakkaat ja mahdollisesti muut tahot tekevät Palveluntarjoajista ja sen tuotteista ja/tai palveluista arvosteluita, jotka ovat nähtävissä Palvelussa ja/tai mahdollisesti muutoinkin. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta saada arvosteluaan poistetutuksi Palvelusta ja/tai muualta. Arvostelut jäävät Palveluun myös sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on lopettanut Palvelun käyttämisen Urakkamaailman päättämällä tavalla.

3.3.7 Palveluntarjoaja noudattaa rakennusmateriaalien valmistajien ohjeita ja rakennusmääräyksiä. Materiaalien osalta käytetään kohteeseen soveltuvia, asianmukaisia rakennustyökaluja. Uudiskohteessa noudatetaan alan rakennusmääräyksiä ja hyvää rakennustapaa.

3.3.8 Palveluntarjoaja ei saa laskuttaa palvelumaksua Asiakkaan maksettavaksi. Palvelumaksu on markkinointikulu Palveluntarjoajalle eikä sitä tule siirtää Asiakkaan maksettavaksi.

3.3.9 Palveluun tulleita arvosteluja ei saa julkistaa missään muualla kuin Urakkamaailma-palvelussa. Palvelulla on ainoastaan oikeus käyttää ja näyttää Palveluun tulleita arvosteluja.

3.4 ASIAKASTA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

3.4.1 Asiakas sitoutuu välittömästi kirjallisesti ilmoittamaan Urakkamaailmalle Palvelun avulla tekemistään sopimuksista ja tilaamistaan työsuoritteistaan Palveluntarjoajien kanssa. Palvelun avulla tehdyillä sopimuksilla ja tilatuilla työsuoritteilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia sopimuksia tai työsuoritetilauksia, jotka on tehty Palveluntarjoajan ja Palveluun rekisteröityneiden Asiakkaiden välillä ja jotka molemmat ovat hyväksyneet palvelun käyttöehdot.

3.4.2 Palveluntarjoajalla ja Asiakkaalla on mahdollisuus ladata omaa Materiaalia Palveluun. Palveluntarjoaja ja Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on oikeus ladata Materiaalia Palveluun ja että Materiaalia voidaan käyttää näiden Sopimusehtojen mukaisesti (ks. mm. näiden Sopimusehtojen kohta 4.2). Palveluntarjoaja tai Asiakas sitoutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti Urakkamaailmalle, mikäli se rikkoo tämän kohdan velvollisuutta.

3.4.3 Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä arvosteluja Palveluntarjoajista Palvelussa. Urakkamaailma tarjoaa Palvelussa ainoastaan teknisen alustan arvostelujen tekemiseen eikä Urakkamaailma ole missään vastuussa arvosteluista. Urakkamaailma pidättää oikeuden oikaista kielioppi- ja/tai muita muotoiluvirheitä. Urakkamaailma sitoutuu olemaan muokkaamatta arvostelujen asiasisältöä. Urakkamaailmalla on kuitenkin oikeus, mutta ei velvollisuutta, mistä tahansa syystä poistaa arvostelu.

3.4.4 Asiakas vastaa itse antamistaan arvosteluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, siitä, että arvostelut ovat näiden Sopimusehtojen, lain ja hyvien tapojen mukainen. Arvostelun tehnyt on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti, jos hän rikkoo jonkun kolmannen osapuolen oikeuksia, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia ja/tai liikesalaisuutta taikka julkaisee virheellisiä, harhaanjohtavia ja/tai muutoin loukkaavia tietoja.

3.4.5 Arvostelussa on lisäksi noudatettavan seuraavia sisältöohjeita:

3.4.5.1 KATTAVUUS: Arvostelujen tulisi olla vähintään viisitoista (15) sanaa pitkiä ja niissä tulisi arvioida Palveluntarjoajan toimintaa kattavasti ja perustellen.

3.4.5.2 ASIALLISUUS: Arvosteluissa tulee käyttää asiallista kieltä. Loukkaaminen, haukkuminen, uhkailu ja/tai häirintä ei kuulu asialliseen kieleen. Arvostelujen tulee käsitellä Palveluntarjoajien ammattitaitoa ja asiakaskokemusta. Arvosteluissa ei tule käsitellä kenenkään henkilökohtaisia ominaisuuksia, yrityksen mainetta ja/tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin.

3.4.5.3 OBJEKTIIVISUUS: Arvostelujen tulee perustua arvostelijoiden omakohtaiseen kokemukseen. Arvostelun tulee olla puolueeton. Arvostelua ei saa tehdä Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan kanssa yhteisen intressin omaava taho, kuten Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan tuttava, yhteistyökumppani ja/tai kilpailija.

3.4.5.4 MARKKINOINTI: Arvosteluja ei tule käyttää heikentääkseen toisen Palveluntarjoajan myyntiä. Arvosteluihin ei tule sisällyttää sähköisiä osoitteita ja/tai linkkejä.

3.4.5.5 TIETOSUOJA: Arvosteluissa ei tule julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen henkilökohtaista yksityisyyttä ja/tai muuta oikeutta. Arvostelun tulee olla arvostelijan itsensä laatima eikä se saa loukata kenenkään tahon tekijän- tai muutakaan oikeutta.

3.4.6 Mikäli Palveluun on toimitettu loukkaavaa, asiatonta ja/tai muuten lainvastaista Materiaalia, siitä voi ilmoittaa Urakkamaailmalle sähköpostilla osoitteeseen: info@urakkamaailma.fi.

3.4.7 Palvelulla on oikeus poistaa arvostelut ja muut tiedot Palveluntarjoajan Urakkamaailma-profiilista, kun Palvelun ja Palveluntarjoajan yhteistyö on päättynyt.

3.4.8 Palveluun tulleita arvosteluja ei saa julkistaa missään muualla kuin Urakkamaailma-palvelussa. Ainoastaan Palvelulla on oikeus käyttää ja näyttää Palveluun tulleita arvosteluja.

4. IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÖOIKEUDET

4.1 IMMATERIAALIOIKEUDET

4.1.1 Palveluun liittyen tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet näiden Sopimusehtojen perusteella syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin ja aineistoihin samoin kuin Palveluun sekä niihin tehtyihin muutoksiin ja/tai lisäyksiin kuuluvat kokonaisuudessaan Urakkamaailmalle ja/tai Urakkamaailman alihankkijoille ja/tai muille kolmansille palvelujen tarjoajille.

4.2 URAKKAMAAILMAN KÄYTTÖOIKEUDET

4.2.1 Sikäli kuin Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas toimittaa Palveluun Materiaaleja, kyseinen Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas myöntää samalla Urakkamaailmalle oikeuden käyttää Materiaalia haluamallaan tavalla toiminnassaan sellaisenaan ja/tai muutettuna. Urakkamaailmalla on siten ei-yksinomainen, siirrettävä, ikuinen, peruuttamaton ja maksuton oikeus julkaista, jakaa, levittää, käyttää, muunnella, antaa oikeuksia muille ja muutoinkin käyttää kaupallisesti ja muutoin haluamallaan tavalla Materiaalia. Urakkamaailma voi lisäksi halutessaan lisätä Materiaaleihin Urakkamaailman omia tunnuksia Materiaalin yhdistämiseksi Palveluun.

4.3 PALVELUNTARJOAJAN JA ASIAKKAAN KÄYTTÖOIKEUDET PALVELUUN

4.3.1 Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana kysymyksessä olevalla Palveluntarjoajalla tai Asiakkaalla on ei-yksinomainen, henkilökohtainen, ei-luovutettava ja rajoitettu oikeus käyttää Palvelu omassa toiminnassaan Urakkamaailman kulloinkin osoittamalta palvelimelta siihen tehtyine muutoksineen ja/tai lisäyksineen. Palveluntarjoaja tai Asiakas ei saa siirtää tai muutoin luovuttaa Palvelun käyttöoikeuttaan osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Urakkamaailman etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta luovuttaa Palvelun kautta saamiaan tarjouspyyntöjä kenellekään kolmannelle osapuolelle.

4.3.2 Palveluntarjoajan tai Asiakkaan on käyttöoikeuden tai näiden Sopimusehtojen päättyessä (mikä näistä tapahtuu ensimmäisenä) lopetettava Palvelun, mukaan lukien, mutta ei rajoittaen, siihen liittyvien aineistojen ja materiaalien, käyttö kokonaisuudessaan.

4.3.3 Palveluntarjoajalla on oikeus näiden Sopimusehtojen ja Palvelun voimassaoloaikana käyttää itseään koskevia Asiakkaiden laatimia arvosteluja omassa toiminnassaan edellyttäen edellä tässä mainitun lisäksi, että Urakkamaailma.fi -palvelu on mainittu arvostelun lähteenä ja että arvostelussa on linkki www.urakkamaailma.fi -palveluun.

5. HINNAT JA MAKSUT; MAKSUEHDOT

5.1 Palvelun käyttäminen on maksutonta työn tilaamiseen ja työsuoritteiden kilpailutukseen Asiakkaalle.

5.2 Palvelun käyttäminen on maksullista Palveluntarjoajalle, kun Palveluntarjoaja vastaanottaa urakan Urakkamaailman avulla. Urakkamaailma veloittaa Palveluntarjoajalta Palvelusta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset hinnat ja maksut. Urakkamaailma ilmoittaa kulloinkin sovellettavat hinnat ja maksut Palvelun kotisivuilla ja Palvelussa.

5.3 Kun Asiakas on valinnut Palveluntarjoajan työn suorittajaksi, tulee palvelumaksu suoritettavaksi, vaikka urakka peruttaisiin Palveluntarjoajan aloitteesta, Palveluntarjoajan työn irtisanoutuessa Asiakkaan reklamaatiosta johtuen tai muusta Palveluntarjoajan toiminnasta johtuvasta työn peruutuksesta.

5.4 Ellei toisin ole ilmoitettu Palveluun liittyvät hinnat ja maksut sisältävät voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut, paitsi arvonlisävero. Arvonlisävero lisätään hintoihin ja maksuihin kulloinkin voimassaolevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

5.5 Maksuehto on kymmenen (10) päivää netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/20.8.1982, kuten muutettu) mukaan.

5.6 Urakkamaailmalla on oikeus muuttaa Palvelusta perittäviä hintoja ja maksuja ilmoittamalla siitä Palvelun kotisivuilla kaksikymmentä (20) päivää etukäteen. Mikäli Palveluntarjoaja tai Asiakas ei hyväksy hintojen ja maksujen muuttamista edellyttäen kuitenkin, että hintojen ja maksujen muuttaminen vaikuttaa negatiivisesti kyseiseen Palveluntarjoajaan tai Asiakkaaseen, on kyseisellä Palveluntarjoajalla tai Asiakkaalla oikeus irtisanoa nämä Sopimusehdot ilmoittamalla siitä kirjallisesti Urakkamaailmalle viisitoista (15) päivää ennen hintojen ja maksujen muutoksen voimaantuloa, jolloin nämä Sopimusehdot ja Palvelun käyttöoikeus päättyvät hintojen ja maksujen muutoksen voimaantullessa.

5.7 Näiden Sopimusehtojen tai Palveluntarjoajan tai Asiakkaan Palvelun käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä kenen tahansa aloitteesta, jo maksettuja Palveluun liittyviä hintoja ja maksuja ei palauteta missään tilanteessa Palveluntarjoajalle ja/tai Asiakkaalle.

5.8 Palveluntarjoaja todetaan saaneeksi urakan Palvelun kautta, jos Palveluntarjoaja on valittu urakan tekijäksi ja hän on ollut yhteydessä tai aukaissut Asiakkaan yhteystiedot käyttäen Palvelua. Tällöin Palveluntarjoajalle on velvollisuus maksaa palvelumaksu muista muuttuvista tekijöistä huolimatta.

6.VOIMASSAOLO

6.1 Nämä Sopimusehdot tulevat voimaan, kun kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja tai Asiakas on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi tai ryhtynyt käyttämään Palvelua taikka muutoin hyväksynyt nämä Sopimusehdot itseään sitovaksi ja Urakkamaailma on hyväksynyt sitoutumisen sen mukaan, mikä näistä tapahtuu aikaisemmin. Nämä Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Sopijapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä toiselle Sopijapuolelle yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Sopijapuolen tulee tehdä irtisanomisilmoituksen toiselle Sopijapuolelle Palvelun yhteydessä siten kuin siitä on Palvelun yhteydessä ilmoitettu.

6.2 Urakkamaailmalla on myös oikeus purkaa nämä Sopimusehdot kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kirjallisesti kysymyksessä olevalle Palveluntarjoajalle tai Asiakkaalle, mikäli kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas (i) asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, hakeutuu yrityssaneeraukseen ja/tai muuten lakkauttaa maksunsa, (ii) on rikkonut näitä Sopimusehtoja eikä ole seitsemän (7) päivän kuluessa huomautuksesta lukien korjannut sopimusrikkomustaan ja/tai (iii) Palveluntarjoajasta julkaistaan Palvelussa kuuden (6) kuukauden aikana vähintään kolme huonoa arvostelua ja tämä Urakkamaailman omasta mielestä osoittaa Palveluntarjoajan kykenettömäksi tarjoamaan laadukkaita tuotteita ja/tai palveluita Asiakkaille.

6.3 Mikäli kysymyksessä olevan Palveluntarjoajan tai Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt yli kolmekymmentä (30) päivää erääntymispäivästä, Urakkamaailmalla on oikeus pidättäytyä ilman vastuuseuraamuksia suorituksistaan, kunnes kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas on suorittanut Urakkamaailmalle kaikki erääntyneet maksunsa, viivästyskorkoineen ja kohtuullisien perintäkuluineen.

6.4 Urakkamaailmalla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö tai vaihtoehtoisesti purkaa Palveluun liittyvä sopimus välittömin vaikutuksin ilmoittamalla tästä kysymyksessä olevalle Palveluntarjoajalle tai Asiakkaalle, mikäli (i) kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas huomautuksesta huolimatta käytöllään aiheuttaa häiriöitä Palvelun muille käyttäjille, (ii) kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas rikkoo jotakin näitä Sopimusehtoja tai (iii) kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas ei muutoin Urakkamaailman omasta mielestä sovellu Palvelun käyttäjäksi. Keskeytysaikana Palvelua ei voida käyttää, mutta kyseinen Palveluntarjoaja tai Asiakas on velvollinen suorittamaan sovitut hinnat ja maksut. Urakkamaailmalla on lisäksi oikeus periä Palvelun uudelleen avaamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset hinnat ja maksut. Urakkamaailmalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun käyttö jos Urakkamaailma toteaa, ettei Palveluntarjoaja pysty toteuttamaan remontoimiseen tai muuta vastaavaa toimintaa riittävällä laadulla, vastuulla ja/tai asiakaspalvelulla kuten esimerkiksi tilanteessa, jossa Palveluntarjoajasta julkaistaan Palvelussa kuuden (6) kuukauden aikana vähintään kolme (3) huonoa arvostelua.

6.5 Tämän Sopimuksen ehdot 3.3.5, 4.1, 4.2, 8 ja 9.10 sekä sellaiset tämän Sopimuksen ehdot, joiden on tarkoitus jäädä voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan tämän Sopimuksen päättymisestä huolimatta.

7. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

7.1 Urakkamaailman korvausvelvollisuus Loppuasiakkaalle ja/tai Asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kaiken kaikkiaan enintään Urakkamaailman kyseiseltä Loppuasiakkaalta tai Asiakkaalta laskuttama keskimääräinen yhden (1) kuukauden arvonlisäveroton määrä, mutta kuitenkin enintään sata (100,00) euroa.

7.2 Urakkamaailma ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta tietojen ja/tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta ja/tai muuttumisesta eikä näiden seurauksena aiheutuneista vahingoista ja/tai kuluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kuluista. Urakkamaailma ei myöskään vastaa kolmansien osapuolien yhteyksien toimivuudesta, kuten Internet –yhteyksistä ja/tai muista tietoverkkoyhteyksistä.

7.3 Urakkamaailma ei vastaa kolmannen osapuolten tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista. Urakkamaailma ei vastaa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista eikä myöskään näiden välisistä mistään sopimuksista, tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista.

7.4 Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat siitä, että heidän Palveluun toimittama Materiaali ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. Muutoinkin Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat Palveluun toimittamista Materiaaleista.

7.5 Urakkamaailma ei vastaa missään tilanteessa mistään välillisistä ja/tai epäsuorista vahingoista.

7.6 Vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske sellaista vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

7.7 Urakkamaailma ei takaa, että Palvelussa mukana oleva Palveluntarjoaja on rekisteröity ennakonperintä-, arvonlisävero- tai kaupparekisteriin. Nämä tiedot tarkistetaan Palveluntarjoajalta Palvelun käyttöönoton yhteydessä, mutta koska rekisteritiedot muuttuvat ajan kanssa, voi tämä aiheuttaa muutoksia Palveluntarjoajan osalta. Ennen tuotteiden ja/tai palveluiden hankkimista on syytä tarkistaa Palveluntarjoajan taustat, kuten ennakonperintä-, arvonlisävero- ja kaupparekisteritiedot sekä verovelkatiedot.

7.6.1 Urakkamaailma ei ole vastuussa Palveluntarjoajan Asiakkaalle tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista tai heidän tekemistään tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista taikka niiden pätevyydestä. Urakkamaailma ei ole vastuussa muutoinkaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisistä asioista.

8. REFERENSSIOIKEUS

8.1 Urakkamaailmalla on oikeus julkistaa Palveluun liittyvä Sopijapuolten välinen asiakassuhde. Urakkamaailmalla on lisäksi oikeus käyttää asiakassuhdetta referenssinä myydessään palveluitaan ja/tai tuotteitaan kolmansille osapuolille. Urakkamaailmalla on tämän kohdan mukainen oikeus Palveluun liittyvän sopimuksen voimassaoloaikana ja kahdentoista (12) kuukauden aikana sopimuksen päättymisestä lukien.

9. MUUT EHDOT

9.1 Alihankinta. Urakkamaailmalla on oikeus teettää tehtäviään alihankkijoillaan ja/tai muilla palveluntarjoajillaan.

9.2 Tiedoksiannot. Näiden Sopimusehtojen mukaiset tiedoksiannot voidaan tehdä kirjatulla kirjeellä tai muutoin todistettavasti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään, kun (i) viisi (5) päivää on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta tai (ii) tiedoksianto on muutoin tehty todisteellisesti, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittaen Palvelussa kulloinkin määritellyllä tavalla. Edellisen lisäksi Urakkamaailma voi tehdä näiden Sopimusehtojen mukaiset tiedoksiannot lähettämällä sähköpostin kysymyksessä olevan Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan Palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai julkaisemalla tiedoksianto Palvelun yhteydessä, jolloin tiedoksianto katsotaan viimeistään tapahtuneen, kun (i) sähköposti on lähetetty kysymyksessä olevan Palveluntarjoajalle ja/tai Asiakkaalle tai (ii) tiedoksiannon Palvelussa tapahtuneen julkaisemisen jälkeen kysymyksessä olevan Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas seuraavan kerran kirjautuu Palveluun.

9.3 Ylivoimainen este. Urakkamaailma ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Urakkamaailman vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota Urakkamaailman ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä tai tilaushetkellä ja jonka seurauksia Urakkamaailma ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Urakkamaailma on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Urakkamaailman alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

9.4 Sopimuksen siirtäminen. Palveluntarjoajalla ja/tai Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää näistä Sopimusehtoja ja/tai Palvelun käyttöoikeutta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Urakkamaailman etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Urakkamaailmalla on oikeus siirtää nämä Sopimusehdot ja/tai Palvelu kolmannelle osapuolelle. Urakkamaailmalla on myös oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle.

9.5 Sopimusehtojen muuttaminen. Urakkamaailmalla on oikeus muuttaa näistä Sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun yhteydessä. Mikäli kysymyksessä oleva Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas ei hyväksy muutoksia, kyseisellä Palveluntarjoajalla ja/tai Asiakkaalla on irtisanoa Palvelu päättymään ilmoittamalla siitä Urakkamaailmalle Palvelussa kulloinkin määritellyllä tavalla, jolloin näiden Sopimusehtojen ja Palvelun voimassaolo päättyy sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

9.6 Kokonainen Sopimus. Tämä Sopimusehdot liitteineen sisältävät kaiken, mitä Sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet ja kumoavat kaikki aikaisemmat sopimuksen kohdetta koskevat sopimukset, tarjoukset, sitoumukset ja/tai muut tahdonilmaisut.

9.7 Ei-luopumista oikeuksista. Se, että Urakkamaailma jättää käyttämättä jonkin näihin Sopimusehtoihin perustuvan oikeutensa, ei rajoita Urakkamaailman oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota näiden Sopimusehtoihin.

9.8 Sopimusehtojen erillisyys. Mikäli myöhemmin joku näiden Sopimusehtojen ehdoista tai määräyksistä havaitaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä Sopimusehtojen ehdon tai määräyksen lainvastaisuus tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muihin näiden Sopimusehtojen ehtoihin ja määräyksiin.

9.9 Vientirajoitukset. Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas sitoutuu noudattamaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat palveluiden, tuotteiden ja teknisen tiedon vientiä Suomesta, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta palveluita, tuotteita ja/tai teknistä tietoa osapuolille, joille luovuttaminen loukkaa ja/tai saattaa loukata suoraan tai epäsuoraan lakeja ja/tai vientimääräyksiä.

9.10 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen. Näihin Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännökset. Näistä Sopimusehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ja erimielisyydet, joista ei neuvotteluteitse päästä sovintoon, ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.